Česká správa dluhů, s.r.o. - SPECIALISTA NA POHLEDÁVKY

Česká sprava dluhů, s.r.o. (je jednou z největších českých firem působících na trhu pohledávek. Společnost se specializuje na správu, odkup a vymáhání pohledávek po splatnosti. Česká sprava dluhů přijímá do správy jednotlivé pohledávky i celé soubory pohledávek po splatnosti nejen z obchodní činnosti bank, finančních institucí a obchodních společností, ale i pohledávky fyzických osob.

Vymáhání pohledávek a co ještě?

 • komplexní management pohledávek
 • správa a vymáhání pohledávek na základě mandátní smlouvy (mandátní správa pohledávek)
 • odkup pohledávek (odkoupení pohledávek v portfoliích)
 • monitoring a zastupování v insolvenčním řízení
 • úhrada za postoupené pohledávky do 5-ti dnů
 • právní poradenství a konzultace v finančnictví a administrativních službách
 • právní zastoupení a konzultace v občansko-správním řízení
na začátek stránky

Výhody pro Vás

 • profesionální správa Vašich pohledávek
 • radikální snížení nákladů na správu pohledávek po splatnosti
 • očištění bilance od pohledávek po splatnosti
 • rychlou a jednorázovou úhradu kupní ceny v případě prodeje pohledávek
na začátek stránky

Proč si nás zvolit?

 • jsme silná a specializovaná společnost
 • v portfoliu máme desitký tis. pohledávek v nominální hodnotě desitek mln. Kč
 • disponujeme týmem odborníků s dlouhodobými zkušenostmi
 • zajistíme rychlý, efektivní a flexibilní přístup v jednání
 • klademe důraz na profesionální přístup při vymáhání pohledávek
 • pohledávky vymáháme v souladu s právním řádem ČR a vnitřním Etickým kodexem společnosti
 • máme vybudovánu kvalitní síť inkasních pracovníků s celorepublikovou působností
 • naši pracovníci jsou pravidelně školeni v profesních dovednostech
 • celý vymáhací proces je plně automatizován
 • poskytneme komplexní vyhodnocení vymáhání pohledávek
na začátek stránky

Monitoring a zastupování v insolvenčních řízeních

Nabízíme Vám zajištění činností spojených s insolvenčním řízením, a to od průběžného monitoringu Vašich klientů a dlužníků v insolvenčním rejstříku až po zajištění všech nebo Vámi vybraných úkonů:

 • hlídání (kontrola) termínu podání insolvenčního návrhu
 • hlídání (kontrola) termínu rozhodnutí o úpadku
 • zpracování a podání přihlášky k insolvenčnímu řízení
 • plnohodnotné zastoupení ve věřitelském výboru
 • komunikace se soudy a insolvenčními správci
 • hlídání plnění splátkového kalendáře v případě oddlužení
 • průběžné informování Vás jako mandanta

na začátek stránky

Komplexní správa a vymáhání pohledávek na základě mandátní smlouvy

Vymáháme pohledávky pro banky, obchodní společnosti, fyzické osoby podnikatele i běžné občany.Jsme připraveni vymáhat celá portfolia pohledávek se stejnými znaky i jednotlivé pohledávky. Zajistíme pro Vás maximálně efektivní kroky vedoucí k inkasu pohledávky nebo pouze činnosti Vámi požadované (např. pouze mimosoudní vymáhání). Naše spolupráce bude podložena mandátní smlouvou s jasnými ustanoveními.V rámci mimosoudního vymáhání neúčtujeme žádné poplatky předem, pouze sjednanou výkonnostní provizi z uskutečněného inkasa.O stavu vymáhání budeme mít průběžné informace v dohodnutých termínech.

Náš systém správy a vymáhání pohledávek se skládá z následujících modulů (optimální je jejich komplexní využití):

 1. Písemné upomínání
  Tato služba v sobě zahrnuje především vymáhání dlužných částek prostřednictvím písemných výzev a upomínek. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o první krok v rámci celého vymáhacího procesu, je zde kladen velký důraz na systematičnost a termínovou přesnost rozesílané korespondence. Součástí služby je také komplexní vyhodnocení písemného vymáhání, a to především z hlediska dohledatelnosti a úspěšnosti inkasa. V ceně služby jsou zahrnuty veškeré náklady s tím související tj. náklady na zpracování, materiál a poštovné.
 2. Telefonické vymáhání
  Telefonické vymáhání je nejvíce využíváno při řešení tzv. čerstvých pohledávek, tj. pohledávek do 90 dní po splatnosti. V této době je zajištěna největší úspěšnost telefonického inkasa. Telefonické vymáhání je prováděno pracovníky našeho Call centra. Pracovníci Call centra jsou pravidelně školeni, a to jak v oblasti odborných znalostí, tak také v oblasti komunikačních a vyjednávacích dovedností. Součástí služby je komplexní vyhodnocení výsledků telefonického vymáhání a předání zjištěných dat našemu klientovi. Služba zahrnuje upomínání dlužníka formou krátkých textových a hlasových zpráv na jeho telefon.
 3. Vymáhání sítí inkasních pracovníků – dohledání dlužníka, hotovostní inkaso, uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, sepsání notářského nebo exekučního zápisu, odebrání předmětu leasingu atd.
  Vymáhání pohledávky sítí inkasních pracovníků představuje poslední stupeň mimosoudního vymáhacího procesu a logicky jsou v rámci něho řešeni dlužníci, které se nepodařilo „rozplatit“ v průběhu předchozích stupňů vymáhání. Tato služba je založena na činnosti více než 90 inkasních pracovníků s působností ve všech regionech České republiky, kteří uskutečňují osobní kontakt s těmito problematickými dlužníky. Činnost inkasních pracovníků je centrálně systematicky podporována písemným a telefonickým upomínáním, což zřetelně zvyšuje efektivitu výsledků inkasní sítě. Vymáhání pohledávek inkasní sítí zajišťuje naprosto nejvyšší úspěšnost inkasa pohledávek a to jak v porovnání s písemným a telefonickým vymáháním, tak také v porovnání s exekučním řízením. V případě, že je pohledávka nerealizovatelná, je vypracována pro klienta závěrečná zpráva obsahující souhrn zjištěných informací.
 4. Žalobní vymáhání
  Služba nabízená ve fázi soudního vymáhání, kdy z důvodu zajištění její nejvyšší kvality spolupracujeme, prostřednictvím našeho oddělení žalob, se smluvními advokátními kancelářemi, čímž je zajištěna vysoká flexibilita a kvalita zpracování. Do této služby jsou mimo jiné také zahrnuta případná doplnění informací na vyžádání soudů, zajištění vyznačení právní moci exekučního titulu a další nutná administrativní opatření. V případě rozhodčího řízení poskytujeme možnost spolupráce s našimi smluvními rozhodci, což pro klienta představuje především vyšší rychlost získání rozhodčího nálezu.
 5. Exekuce
  Služba prováděná v případě získání exekučního titulu, kdy zajišťujeme zpracování návrhu na nařízení exekuce včetně jejího doručení na příslušný okresní soud. Klientovi umožňujeme, pro případ, že neprosazuje svého vybraného exekutora, možnost výběru ze 4 našich smluvních exekutorů s celorepublikovou působností. Při exekuci prováděné naším smluvním exekutorem zajišťujeme dohled nad průběhem exekucí v podobě osobní kontroly činnosti vykonavatelů a možnost pravidelného reportu o stavu jednotlivých pohledávek, nejčastěji na měsíční bázi.

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás.

Pokud nám budete volat na níže uvedené číslo, připravte si odpovědi na následující otázky:

 • Čím máte pohledávku podloženou (smlouva, uznání dluhu, rozsudek...)?
 • Kdo je dlužníkem?
 • Jaké máte na dlužníka kontakty? Jsou aktuální?
 • Z jakého důvodu dlužník svůj dluh nesplácí? Na co se odvolává?
 • Je nějaký příslib nebo předpoklad platby?
 • Znáte majetkové poměry dlužníka? Vlastní dům, automobil?
 • Znáte rodinné poměry dlužníka, např. bydlí u rodičů aj.?
 • Znáte zaměstnanecké poměry dlužníka (zaměstnán, podniká, kde a co dělá)?
 • Víte ještě o dalších věřitelích tohoto dlužníka?
 • Ostatní důležité nebo zajímavé informace.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

na začátek stránky

Odkup portfolií pohledávek

Společnost Česká sprava dluhů odkupuje celé balíky pohledávek po splatnosti z obchodní činnosti bank, finančních institucí i obchodních společností za fyzickými i právnickými osobami.
Jsme připraveni jednorázově odkoupit soubory pohledávek a v případě uzavření rámcové smlouvy odkupovat pohledávky v pravidelných intervalech bez omezení spodní či horní hranice nominální hodnoty pohledávek.

Stanovení ceny:
Kupní cena je kalkulovaná z nominální hodnoty pohledávek na základě analýzy předmětných pohledávek a bonity dlužníků. Preferujeme odkup souborů pohledávek se shodnými znaky, např. pohledávky splatné v roce 2009, pohledávky ze shodného produktu, pohledávky se shodnou právní formou, atd. Pro lepší orientaci uvádíme předpokládané rozpětí nabídky kupní ceny při různém stupni prodlení:

 • kupní cena za pohledávku od 90 do 180 dní po splatnosti — 10 - 40% nominální hodnoty
 • kupní cena za pohledávku od 180 do 360 dní po splatnosti— 5 - 20% nominální hodnoty
 • kupní cena za pohledávku starší než 360 dní po splatnosti — 3 - 10% nominální hodnoty

Je nezbytné zdůraznit, že stáří pohledávek je ale jen jedním z mnoha faktorů, které kupní cenu ovlivňují.
K tomu, abychom byli schopni předložit odpovídající kupní cenu za nabízené pohledávky, potřebujeme o pohledávkách získat více informací.

 • obecné informace o typu pohledávek
 • informace o smluvním zajištění
 • dosavadní způsob vymáhání, stupeň právního vymáhání atd.
 • detaily jednotlivých pohledávek (předložené nejlépe v Excel souboru).

Na analýzu pohledávek potřebujeme cca 10 pracovních dnů. Potom předložíme závaznou nabídku kupní ceny. V případě akceptace nabídnuté kupní ceny jsme připraveni uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek, ve které se zavážeme k úhradě kupní ceny do 5 dní od data podpisu smlouvy.

na začátek stránky

Rozhodči soud a exekuce

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil pro oblast rozhodčího řízení zákon č. 98/1963 Sb., podle něhož bylo možné rozhodovat pouze spory z mezinárodního obchodního styku. S přijetím nového zákona o rozhodčím řízení se značně rozšířila oblast možného rozhodování sporů touto cestou mimo státní soudy, neboť současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání, pokud se strany těchto sporů na tom dohodnou.

Tradiční oblastí rozhodování sporů cestou rozhodčího řízení však nepochybně zůstává i nadále obchodní oblast, dnes díky současné právní úpravě neomezená již pouze na zahraniční obchod, ale zahrnující i obchod vnitrostátní. Rozhodčí řízení může probíhat jako řízení před jedním nebo více rozhodci jmenovanými stranami sporu pro tento konkrétní spor (řízení „ad hoc") nebo může mít podobu řízení před institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

Výhody rozhodčího řízení spočívají také v tom, že rozhodčí nález je snáze vykonatelný, protože Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 130 státech světa.

Rozhodčí řízení obecně
Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení majetkových sporů, jehož základní úprava je obsažena v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
Prostřednictvím rozhodčího řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, k jejichž projednání by byl jinak příslušný obecný soud. Je-li dána pravomoc rozhodce, je obecný soud z rozhodování sporu, resp. sporů, na které se rozhodčí smlouva vztahuje, vyloučen.

Z hlediska právní jistoty smluvních stran je ideálním stavem, když si smluvní strany přímo ve smlouvě hlavní (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o úvěru, atd.), ve všeobecných obchodních podmínkách apod., sjednají ustanovení o rozhodčím řízení. V praxi se tak děje nejčastěji implementací rozhodčí doložky do závěrečných ustanovení smlouvy.

Druhým případem, kdy lze sjednat pravomoc rozhodce pro rozhodování majetkového sporu je případ, kdy majetkový spor mezi stranami již vznikl. V takovém případě uzavírají strany tzv. smlouvu o rozhodci, nebo dodatek ke smlouvě obsahující rozhodčí doložku.

Podmínkou platnosti rozhodčí smlouvy je vždy její písemná forma.

Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy rozhodci nebo rozhodčímu soudu je doručena rozhodčí žaloba. Podání rozhodčí žaloby má stejné právní účinky jako podání žaloby k obecnému soudu, staví se tedy promlčecí a prekluzivní lhůty. Postavení stran sporu je v rozhodčím řízení rovné, oběma stranám sporu musí být dána příležitost uplatnit svá práva.

Průběh rozhodčího řízení upraven vlastním rozhodčím řádem Arbitrážního soudu. Rozhodčí řízení je ústní pouze v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak. Rozhodčí řízení tak v zájmu rychlosti řízení může probíhat bez nařízení ústního jednání, pouze na základě posouzení písemných důkazů. Může být také sjednáno, že rozhodčí nález není třeba odůvodňovat.

Rozhodčí řízení bývá jednoinstanční. Rozhodce rozhoduje formou usnesení či rozhodčího nálezu, které mají v zásadě stejné právní účinky jako rozhodnutí obecných soudů. Rozhodčí nález pak nabývá právní moci doručením stranám sporu a je vykonatelný.

Stát prostřednictvím svých orgánů nemá pravomoc zasahovat do průběhu rozhodčího řízení samotného, poskytuje však prostřednictvím zákonů rozhodčímu řízení právní rámec a garanci zákonnosti průběhu rozhodčího řízení a jeho výsledku. Na žádost rozhodce má obecný soud povinnost poskytnout součinnost, zejména pokud jde o nutnost výslechu svědků či o poskytnutí právního názoru.

Rozhodčí řízení je, na rozdíl od řízení před obecnými soudy, zásadně neveřejné. Povinnost mlčenlivosti rozhodců je zaručena zákonem, případně také rozhodčím řádem rozhodčího soudu. Pro strany sporu má neveřejnost rozhodčího řízení význam zejména tam, kde jsou předmětem sporu informace, které mohou být obchodním tajemstvím stran. Právě neveřejností rozhodčího řízení je zaručena nemožnost zneužití takových informací třetími stranami.

Arbitrážní soud zaručuje stranám spravedlivý a rychlý průběh rozhodčího řízení a profesionální přístup rozhodců
Rozhodčí nález je současně exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., Zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v případě, že povinná strana rozhodnutí rozhodčího soudu nerespektuje a neplní. Exekuce Byl-li Arbitrážním soudem vydán rozhodčí nález, nabývá právní moci a stává se vykonatelným dnem doručení účastníkům řízení. Bez splnění dalších formálních náležitostí se tak stává plnohodnotným exekučním titulem.

Nesplní-li strana sporu, která byla ve sporu neúspěšná, dobrovolně povinnosti jí uložené rozhodčím nálezem, může úspěšná strana přistoupit k vymožení nároků, které jí byly rozhodčím nálezem přiznány, cestou řízení o výkonu rozhodnutí, resp. cestou řízení exekučního.

Aby byl rozhodčí nález plnohodnotným exekučním titulem, musí být, stejně jako pravomocný a vykonatelný rozsudek obecného soudu, opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti. Vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti provádí Arbitrážní soud. O vyznačení této doložky může požádat, kterýkoliv z účastníků řízení, v němž byl rozhodčí nález rozhodcem Arbitrážního soudu vydán.

na začátek stránky

Naše adresa:

Česká správa dluhů s.r.o.

Koněvova 929/19
130 00 Praha 3 — Žižkov
Jednatel: Ing. Volodymyr Selyskyy
Telefon: +420775032775
E-mail: info@ceskaspravadluhu.cz