Inkaso a správa pohledavek

Prvním krokem je vždy stanovení bonity pohledávky i dlužníka a navržení postupu. Budete li, po zjištění bonity Vaší pohledávky, chtít využít našich služeb, uzavřeme s Vámi mandantní smlouvou, či smlouvu o postoupení pohledávky a plnou moc po prověření bonity dlužníka lze nabídnout možnost odkupu na základě smlouvy o podstoupení pohledávky za předem smluvenou cenu. Hodnota pohledávky závisí od mnoha důležitých faktorů, např. stáří pohledávky, bonita dlužníka apod. Smlouva jasně vymezuje práva a povinnosti obou stran, tak aby bylo zajištěno úspěšné vymožení pohledávky a dle Vaší volby přistoupíme k mimosoudnímu inkasu a vymáhání, k standardnímu, či elektronickému podání návrhu na vydání platebního rozkazu, k podání standardní žaloby tj. k soudnímu inkasu a vymáhání nebo se Vám pokusíme pohledávku vymoci kombinací výše uvedených druhů inkasa pohledávky. Samozřejmostí je taktéž, dovedení inkasa až do stadia provedené exekuce.Telefonický a písemný kontakt s dlužnikem za účelem požadavku na uhrazení dluhů, zaplacení splátek a upozornění na uhradu pohledávky timto vystoupení klienta z procesu vymáhání pohledávek, sepis a odeslání výzvy k úhradě kdy je dlužník vyzván k zaplacení dlužné častky  a k úhradě úroku z prodlení. Správa úvěrových případů za účelem vymáhání pohledávky vzniklé nesplacením leasingu klasického nebo revolvingového spotřebitelského úvěru, pujčký. Osobní jednání s dlužníkem směřující k dodatečnému zajištění dluhů např. uznání závazku, směnky, sjednání splátkového kalendáře. Individuální přístup ke každému případu v rámci vymožení pohledávky. Sepis žaloby a návrhu na předběžné opatření majetku dlužníka, abychom zabránili převodu majetku dlužníka na třetí osoby. Na základě rozhodnutých  dokumentů sepis návrhu na nařízení exekuce a zastoupení při jednání s exekutorem pověřeným vymáháním pohledávky postup dlé výše uvedených druhů inkasa pohledávky. Vyřešení druhotné platební neschopnosti dlužníka popřípadě klienta. V době hospodářské krize je tento jev velmi běžný. Mnozí dlůžníci nejsou schopni uhradit své závazky jenom proto, že jim jsou rovněž dlužni jejich odběratelé. V případě, kdy dlužník není schopen uhradit svůj závazek řeší Česká správa dluhů s.r.o. aktivně i jeho pohledávky, aby byl schopen uhradit svůj vlastní dluh.

na začátek stránky

Vymáhání pohledávek soudní cestou a Evropský exekuční titul

Každá firma má určité postupy, jak pohledávky řeší. Jakmile však vyčerpá běžné urgence a je vydána poslední upomínka ve formě pokusu o smír před podáním žaloby, nastává problém. Převážná většina firem takové situace dostatečně nedokáže, nebo nechce řešit. Přitom mimosoudní řešení bývá jednoznačně rychlejší a finančně efektivnější, než řešení soudní. Právě v takových situacích je vhodné svoji pohledávku svěřit nejlepším právníkům spolupracujících s Českou spravou dluhů s.r.o. Právní služby jsou poskytovány prostřednictvím "Mandátní smlouvy" uzavírané zpravidla dle přání klienta na dobu určitou či neurčitou. Vymáhat lze jakékoliv pohledávky, jež jsou oprávněné a to i včetně úroku, dlé zákona, příslušenství pohledávky (§ 121 ObčZ) zahrnuje úrok z prodlení, smluvní pokutu a náklady spojené s jejich uplatněním, škody za neodebrané zboží ve formě poštovného, pokud máte tyto podmínky ošetřeny ve všeobecných či smluvních podmínkách! Vymáhání soudní cestou a exekuce,zajišťuje služby spojené s vymáháním pohledávek soudní cestou včetně podání žaloby, podání návrhu na vydání platebního rozkazu, včetně elektronického platebního rozkazu podání návrhu na nařízení exekuce.Zastupování v insolvenčnim a exekučním řízení a mimo jiné i zpracování a podání návrhu na prohlášení konkurzu příslušnému soudu, identifikace dalších věřitelů dlužníka a osvědčení jejich pohledávek. Zdokumentování movitého a nemovitého majetku dlužníka konkretizace okolností osvědčujících úpadek dlužníka zastupování od podání návrhu na prohlášení konkurzu až do jeho ukončení zastupování ve všech právních věcech na schůzích věřitelů, popř. věřitelského výboru a při jednání se správcem konkurzní podstaty zastupování ve všech právních věcech při povolení vyrovnání oddlužení zastupování ve všech věcech při likvidaci společnosti. Exekuce (zákon č. 120/2001 Sb. ) je výkon rozhodnutí, řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Exekuce je jedním z nástrojů vymáhání pohledávek, pokud dlužník (povinný) disponuje majetkem a věřitel (oprávněný) může předložit exekuční titul. Na poskytování právních služeb se použijí advokátní předpisy. Evropský exekuční titul Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky představuje titul v případech, kdy dlužník prokazatelně nepopírá (pohledávka musí být zpochybněna výslovně!) peněžitou pohledávku, co do jejího druhu a výše a věřitel získal proti dlužníkovi buď soudní rozhodnutí (i tehdy, jestliže se dlužník k řízení nedostaví nebo nereaguje na výzvu soudu k příslušné procesní obraně proti nároku uplatněnému věřitelem), nebo jiný vykonatelný titul, založený na výslovném souhlasu dlužníka, jako například smír schválený soudem či ve formě relevantní veřejné listiny (např. notářský zápis s přivolením dlužníka k přímé vykonatelnosti, nebo obdobný zápis pořízený soudním exekutorem. Podstatný rozdíl u evropského exekučního titulu pro nesporné pohledávky ve srovnání s výkonem rozhodnutí na základě výše rovněž již citovaného nařízení (ES) č. 44/2001 spočívá v tom, že není vyžadováno výslovné uznání nebo jiný akt stejného nebo srovnatelného druhu, směřující k výkonu rozhodnutí a evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky ve státě výkonu nesmí být ani podroben přezkoumání ve věci samé a na evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky se hledí jako na tuzemský exekuční titul.Jako Evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky může být potvrzen jen takový titul, který byl vydán až po 21. říjnu 2005 a další podmínkou je, že rozhodnutí v zemi svého vydání musí být vykonatelné. Další důležitou podmínkou, nutnou již pro samotný výkon exekuce, je povědomí o místě pobytu dlužníka.

na začátek stránky

Elektronicke podaní žaloby (vymahaní)

Naše firma poskytuje zprostředkovaní široké výhody elektronického soudnictví po celé České republice. Vyplněním on-line formuláře mužeme za Vás generovat k jakémukoliv soudu po celé ČR k soudnímu vymáhání jakoukoliv Vaši pohledávku po splatnosti. Nemusíte se obávat, že ani nevíte, jak soudní žaloba vypadá a jakému soudu ji vlastně poslat, vše učiníme za Vás. Naše výzva dlužníkovi, že se na něho připravuje elektronická žaloba funguje lépe, než Vaše pátá upomínka.Máte špatné zkušenosti s dlouhými lhůtami u soudu? Tak to jste ještě nevyzkoušeli nový systém elektronických žalob. Od roku 2009 nově vzniklá soudní oddělení vyřizují elektronické žaloby přednostně, elektronické platební rozkazy vydávají některé soudy již do 5 dnů. Váš dlužník nepřebírá poštu? Nevadí, od 1.7.2009 soudy doručují do elektronických schránek, (dátove schranký) nepřevezme-li si dlužník soudní zásilku, má ji soud za doručenou a následně exekutor dlužníkovi již bez dalšího strhne dlužnou částku třeba z jeho účtu.Jaké jsou výhody? Na Vaše výzvy dlužník patrně nereaguje, či Vám dává pouhé plané sliby o budoucím zaplacení. Poté, co dlužník zjistí, že opravdu půjde případ k soudu je reakce ve většině případů úplně jiná, dlužník si je jist, že jeho dluh bude nekompromisně vymáhán solidní firmou s kvalitním advokátním zázemím. Po zadání pohledávky bude na Vašeho dlužníka zpracován a podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který nyní jednotlivé soudy po celé ČR vydávají v obecné lhůtě do 30 dnů, některé soudy i podstatně dříve. i po podání žaloby na Vašeho dlužníka má dlužník možnost se vyhnout soudnímu projednávání tím, že okamžitě zaplatí celou Vaší pohledávku na Váš účet, což mu podstatně ušetří další jeho budoucí náklady soudního řízení. Po odeslání žaloby vydání platebního rozkazu může řízení přerušit již pouze zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka, vstup do likvidace není na překážku vydání elektronického platebního rozkazu. Elektronický platební rozkaz je dlužníkovi doručen soudem v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datových schránek, dlužník se tedy nevyhne zaplacení prostě tím, že se odstěhuje či nepříjmá poštu. Soudy nyní vydávají elektronické platební rozkazy ve lhůtě do 30 dnů od jeho podání. Naprostá většina dlužníků reaguje na došlý platební rozkaz okamžitým zaplacením a Vy máte tedy své peníze nejrychlejším způsobem zaplaceny. Pokud Váš dlužník nezaplatí ani po vydání platebního rozkazu následuje exekuce, která postihne jakýkoliv existující dlužníkův majetek (například exekuce srážkou z účtu, srážkou z platu, prodejem movitého či nemovitého majetku a podobně). Exekuce (zákon č. 120/2001 Sb. ) je výkon rozhodnutí, řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Exekuce je jedním z nástrojů vymáhání pohledávek, pokud dlužník (povinný) disponuje majetkem a věřitel (oprávněný) může předložit exekuční titul. Na poskytování právních služeb se použijí advokátní předpisy.

na začátek stránky

Registr dlužníků

Zveřejnění dlužníka v registrech neplatičů a platné zveřejnění pohledávek věřitele k prodeji, slouži k účelenemu zájíštění procesú vymahaní pohledavek všeho druhů a také omezení dalšího narustů dluhů. Používáním tohoto webového serveru vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí a se zpracováním osobních údajů společností Česká spravá dluhů s.r.o., pro výše uvedené účely, stejně jako pro účely uvedené tam, kde společnost na webu osobní údaje shromažďuje. Pokud se tyto zásady ochrany soukromí změní, přijmeme veškerá vhodná opatření, abyste o těchto změnách byli informováni. Informace o všech změnách budou po přiměřenou dobu a s patřičným zvýrazněním vystaveny na našem webovém serveru.Spol.respektuje vaše právo na ochranu soukromých informací. Osobní informace získané z formuláře nebudou bez vašeho souhlasu předány subjektům mimo společnost, s výjimkou zpracování dat pro společnost. Osobní údaje budeme používat pro komunikaci s ohledem na zásady ochrany soukromí společnosti.Společnost působí globálně, a proto vaše osobní údaje mohou být přeneseny do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Společnost se však zavazuje zajistit přiměřenou a konzistentní ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na zemi, ve které se nacházejí.

na začátek stránky

Naše adresa:

Česká správa dluhů s.r.o.

Koněvova 929/19
130 00 Praha 3 — Žižkov
Jednatel: Ing. Volodymyr Selyskyy
Telefon: +420775032775
E-mail: info@ceskaspravadluhu.cz

Kontaktujte nás >